Gần 60% xe mới được bán ở Na Uy trong tháng 3 năm 2019 hoàn toàn chạy bằng điện. Đây là thống kê phá kỷ lục mới nhất liên quan đến Na Uy và kỷ lục xe điện