Khó Khăn Nan Giải Của Các Chủ Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt động vận chuyển hàng hóa hàng ngày hàng giờ, trên các tuyến đường của các bác tài luôn diễn ra đều đặn. Việc ngồi